Algemene voorwaarden
MD Personal Training

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden 2022.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: MD Personal Training

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: obstacle run, hardloop training, diverse kracht en conditietrainingen en voedingsbegeleiding.

Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een online geaccordeerde offerte of een handgetekend akkoord formulier verstrekt door MD Personal Training.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MD Personal Training, en een opdrachtgever waarop MD Personal Training deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MD Personal Training, voor de uitvoering waarvan door MD Personal Training en derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van MD Personal Training en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MD Personal Training en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien MD Personal Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MD Personal Training in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MD Personal Training zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. MD Personal Training kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MD Personal Training daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MD Personal Training anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MD Personal Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. MD Personal Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MD Personal Training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van MD Personal Training kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, MD Personal Training op de Opdrachtgever opeisbaar volgens de annuleringsvoorwaarden beschreven in Artikel 4.8. Indien MD Personal Training de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien MD Personal Training tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is MD Personal Training gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MD Personal Training gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MD Personal Training vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MD Personal Training op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Annuleringsvoorwaarden abonnement PT/Group Training:
 • Langer dan 1 maand voor aanvang van de eerste training > kosteloos annuleren
 • Tot 1 maand voor aanvang van de eerste training > 5% van de overeengekomen offerteprijs
 • Tot 1 week voor aanvang van de eerste training > 10% van de overeengekomen offerteprijs
 • Tot 1 dag voor aanvang van de eerste training > 20% van de overeengekomen offerteprijs
 • Na de 1e week van de training > 30% van de overeengekomen offerteprijs
 • Na de 1e maand van de training > 50% van de overeengekomen offerteprijs
 • Langer dan de eerste maand na training > 100% van de overeengekomen offerteprijs
 1. Bij het afsluiten van een ieder ander contract (zoals bijvoorbeeld een strippenkaart) is er geen restitutie mogelijk is.

10. Bij een personal training contract van 6 maanden kan het abonnement voor 2 weken bevroren worden. Dit geldt voor vakantie of andere legitieme redenen (weinig motivatie telt niet!).

11. Bij ziekte of andere directe redenen dient men een (kopie van een) verklaring te overhandigen van dokter/arts/ambtenaar.

Artikel 5: Duur van overeenkomst

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan per eerste van de maand.
 2. Na de overeengekomen lidmaatschapsduur wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de periode van steeds één maand tot het moment dat het lidmaatschap, met inachtneming van de opzegtermijn als omschreven in Artikel 6 lid 2, door het lid wordt beëindigd.
 3. Op vertoon van een verhuisbericht , waaruit blijkt dat het lid is verhuisd of zal verhuizen buiten een straal van 30 km van het MD filiaal als aangegeven op de overeenkomst, zal het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn worden beëindigd.
 4. Op vertoon van een bewijs van een medisch specialist, waaruit blijkt dat om medische redenen niet kan worden gesport, kan het lidmaatschap voor een bepaalde periode worden stopgezet. Waarbij tijdens deze opschortingsperiode het abonnementsgeld verschuldigd blijft en pas bij de betermelding de tegoedperiode ingaat. Dit geldt alleen indien het lid nog een geldig lidmaatschap heeft. De opschortingsperiode start altijd per de eerste van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand.Artikel 5a: Pauzeren/bevriezen van abonnementen

  1. Abonnementen kunnen voor vakanties tijdelijk bevroren worden voor een maximaal van 4 weken per kalenderjaar. Wil je hier gebruik van maken dan kun je dit via een mail tijdig doorgeven.
  2. Op vertoon van een bewijs van een medisch specialist, waaruit blijkt dat je om medische redenen niet kan sporten, kan het lidmaatschap voor een bepaalde periode worden stopgezet. Waarbij tijdens deze opschortingsperiode het abonnementsgeld verschuldigd blijft en pas bij de betermelding de tegoedperiode ingaat. Dit geldt alleen indien het lid nog een geldig lidmaatschap heeft. De opschortingsperiode start altijd per de eerste van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand.

Artikel 5b: Pauzeren/bevriezen van abonnementen

 1. Strippenkaart personal Training is niet overdraagbaar.
  2. Strippenkaart is Maximaal 6 maanden geldig bij startdatum afname (sommige blessures uitgezonderd en ziekte). 

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. MD behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, door opzegging te beëindigen in een van de onderstaande gevallen:
  – Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van de club ernstig en/of herhaaldelijk schendt; hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden;
  – Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap, 30 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan; de betalingsverplichting vervalt hiermee niet.
  -Indien de directie van oordeel is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.
 2. De opzegging dient ten minste één volledige kalendermaand voor afloop van de contracttermijn met een opzeggingsformulier te worden opgezegd. Het opzeggingsformulier is te verkrijgen bij de receptie van MD
 3. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 4. Het contract moet eerst van start zijn gegaan voordat deze opgezegd kan worden.
 5. Bij opzegging wordt na goedkeuring van de administratie een schriftelijke bevestiging naar het lid verstuurd, waarin wordt vermeld wanneer het contract wordt beëindigd.

Artikel 7: Introducé

 1. Leden van MD mogen een introducé meenemen. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun introducé in bezit is van een dagpas. De betaling van de dagpas dient vooraf aan de receptie te zijn voldaan.
 2. Het lid is gedurende het verblijf in de club verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Een introducé met een geldige dagpas of ander bewijs van introductie heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar vergezelt.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van de club.
 4. De directie behoudt zich het recht voor om: Zonder opgaaf van redenen een introducé de toegang te weigeren;  Zelf gasten in de club uit te nodigen;  Het bedrag van de bezoekerskaart te bepalen.

Artikel 8: Overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MD Personal Training, zal MD Personal Training in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
  werkzaamheden aan derden.Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MD Personal Training extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MD Personal Training anders aangeeft.

Artikel 9: Overmacht

 1. MD Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MD Personal Training geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MD Personal Training niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.Werkstakingen in het bedrijf van MD Personal Training of van derden daaronder begrepen. MD Personal Training heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  MD Personal Training zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. MD Personal Training kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover MD Personal Training ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  MD Personal Training gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 10: Betaling en incassokosten

 1. Voor gebruik van euro-incasso dient u als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft u aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeld automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.
 2. Incasso vind maandelijks plaats omtrent de 22edag van de maand en zal dus automatisch worden afgeschreven van uw rekening.  Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.  MD Personal Training neemt vervolgens een besluit hoe de vordering alsnog geïncasseerd kan worden.
 3. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MD Personal Training aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MD Personal Training aangegeven. MD Personal Training gerechtigd om periodiek te factureren. De facturen zullen omtrent de 22edag van de maand binnen komen op het door u aangegeven email adres tenzij anders is overeengekomen. De facturen zullen verzonden worden via het boekhoudprogramma Digitalefactuur.nl.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal MD Personal Training een gerechtsdeurwaarder inschakelen.
 6. MD Personal Training heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MD Personal Training kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.MD Personal Training kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MD Personal Training verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II.Indien MD Personal Training echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11: Afspraken

 1. Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 1 werkdag vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan MD Personal Training.
 1. Indien de annulering korter dan 1 werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 3. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. MD Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van MD Personal Training van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. MD Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 13: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart MD Personal Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MD Personal Training toerekenbaar is.
 2. Indien MD Personal Training uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden MD Personal Training zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MD Personal Training, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MD Personal Training en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MD Personal Training partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van MD Personal Training is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MD Personal Training het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MD Personal Training.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan